Jak zlegalizovat stavbu nebo odstranit nesoulad v katastru nemovitostí

06.04.2020

U nemovitosti, která mění svého majitele, ať už prodejem, darováním nebo dědictvím, je mnohdy nutné provést více, než si představujeme. Tato situace nastává taktéž u rekonstrukcí a přístaveb.

V případě, že tato nemovitost není zanesena do katastru nemovitosti (KN) nebo je na katastrální mapě vyznačena jinak, než je její reálná poloha, nastává komplikace, která ale není neřešitelná, tedy (správné) zanesení do katastru nemovitosti. K tomu je zapotřebí:

  • geometrický plán
  • Potvrzení o existenci stavby nebo o jejím užívání vydané stavebním úřadem
  • Popř. Pasport (zjednodušená dokumentace stavby, na základě kterého stavební úřad vydá potřebný dokument pro následnou kolaudaci nebo zanesení nového stavu do KN v případě, že pro stavbu neexistuje žádná dokumentace)

Všechny tyto dokumenty jsme Vám schopni opatřit.

Co budeme potřebovat my:

  • Informace o umístění stavby, tedy katastrální území
  • Parcelní číslo
  • Číslo popisné (pokud existuje)
  • Bližší informace o stavbě (její přístupnost v terénu, okolní vegetaci, atd., můžete zaslat i fotografii)

Postup při legalizaci stavby / odstranění nesouladu mezi skutečností a KN

1. Zaměření

Pro zaměření stávajícího stavu nemovitosti není třeba Vaší přítomnosti. Pouze v případě, že je třeba vyhotovit Pasport, je třeba stavbu změřit i zevnitř, a tedy i Vaši spolupráci.

2. Zpracování

Zpracujeme geometrický plán a zašleme jej na katastrální úřad ke kontrole, kde ovšem nedochází zatím k zápisu do KN. V této fázi dochází pouze ke kontrole ze strany katastrálního úřadu. Pokud geometrický plán zašle katastrální úřad zpět schválený, předáváme jej následně klientovi. V případě nutnosti vyhotovit Pasport bude dokumentace zhotovena dle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.

3. Předání klientovi

Geometrický plán se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, opatřuje se elektronickým podpisem úředně oprávněného zeměměřičského inženýra, a je následně předán klientovi na CD nebo zaslán předem domluvenou e-mailovou adresu. Platnost dokumentu je 5 let od data připojení časového razítka.

Pro komunikaci s úřady bude zapotřebí vyhotovit i několik papírových stejnopisů geometrického plánu. Nejčastěji jsou zapotřebí 3 (pro katastrální úřad, stavební úřad a pro klienta). Dokumentaci k pasportu stavby předáváme klientovi v tištěné podobě.

4. Dokončení procesu

V případě, že máte doklad o způsobu užívání stavby (tj. kolaudační rozhodnutí), můžete spolu s geometrickým plánem stavbu dodatečně zapsat do KN.